AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ИНОБРИДЖ

Партньорите по проект ИноБридж проведоха заключителна среща по проекта на 18 декември 2020 г. След 3 години обмен на опит и почти 2 години изпълнение на Плана за действие за подобряване на политиките и практиките в подкрепа на конкурентоспособността и иновациите на МСП, партньорите от 8 европейски региона, сред които и София, чрез АРС, се срещнаха онлайн, за да се подготвят за приключването на проекта, да оценят обхвата и резултатите, да анализират неговата успеваемост и да идентифицират истории, които да бъдат разказани и разпространени.

АРС участва в проекта със Софийския публично-частен фонд за иновации като местен инструмент за подкрепа на иновациите. В рамките на проекта редица добри практики от други региони повлияха на програмирането, управлението и фокуса на фонда. Досега изразходването на над един милион евро е определено и повлияно от фонда и проекта. Средствата са разпределени за дейности, вариращи от финансова подкрепа за предприемачи до менторство, от обучения до представяне на конкретни случаи, от предизвикателства до обновяването на SofiaLab. Софийският екип на ИноБридж е горд, че Фондът е признат за добра европейска практика и е споделен с всички други региони за прилагане и доразвиване.

Партньорите по проекта обсъдиха области от общ интерес за бъдещ обмен на опит и знания през новия многогодишен рамков период.

Тези области включват разработването на регионални стратегии за RIS3 за следващия период, Европейската зелена сделка, дигитален преход, социална икономика и иновации.

Проектът ИноБридж е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа и съфинансиран от ЕФРР на ЕС.

       

 

Нагоре