AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АГОРА – Възможности за модерна когеренация и реинтеграция на градски пространства

Асоциация за развитие на София започна работа по проект АГОРА, който цели по-бърза и качествена регенерация на градската среда. Изпълнението на тази цел изисква увеличаване на капацитета на публичната администрация, разработване на по-добри включващи политики и вграждане на необходимите за изпълнението им инструменти в управлението. Приоритетни за проекта са публично-частните партньорства с широко участие на гражданите.

AГОРА предлага модел за справяне с тези предизвикателства чрез развитие на нови инструменти за креативно управление на публичната администрация. Проектът подпомага изграждането на административен капацитет за ефективно включване, свързване и овластяване на широка група заинтересовани страни в реинтеграцията на незаети (изоставени) публични и частни сгради и земи в система за продуктивно градско развитие. АГОРА цели да постигне съществена промяна в работния процес на публичните администрации на местно ниво, както и да създаде транснационална платформа за обучение за подпомагане на градовете на Дунавския регион при реинтеграцията и възстановяването на слабо използвани градски активи, придавайки нов смисъл на изоставени промишлени терени и запустели земи, както и на западащи градски райони.

Консорциумът на проект АГОРА се състои от 28 партньори от 14 държави от Дунавския регион, сред които общини, неправителствени организации, европейски мрежи и други. Водещ партньор на проекта е Община Клуж-Напока. Многообразието от партньори предоставя възможност за най-ефективен обмен на опит, добри практики и идеи. За изпълнение на целите на проекта Асоциация за развитие на София ще работи в колаборация със Столична община. Проектът е с продължителност 2 години и половина (01.06.2020 – 30.11.2022).

Стартиращата среща на партньорите се състоя на 16 юли. На нея планирахме съвместната си работа, запознахме се с контекста и предизвикателствата пред всеки от градовете ни и обсъдихме тематичните клъстери, чрез които ще обменяме опит.

Проектът АГОРА се изпълнява по програма ИНТЕРРЕГ Дунав и се съфинансира от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA II).

    

 

Нагоре