AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на СОФИЯ

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София е документ, който очертава секторната специализация на икономиката на столицата според иновативния потенциал и приоритетните насоки в развитието на научните изследвания и иновациите. Документът си поставя за задача да даде отговор на следните въпроси:

• Каква е визията и кои са целите за постигане на интелигентна специализация?
• Кои са стратегическите области на специализация в икономиката на столицата?
• Кои са стимулите, които повишат иновациите и научните изследвания в стратегическите области на специализация?
• Как може да се постигне синергия между различни инициативи за повишаване на иновациите и научните изследвания в стратегическите области?
• Каква екосистема може да подхранва и поддържа иновационната система на столицата?
• Как се интегрира настоящата стратегия с националната ИСИС и други стратегически планове за развитие на София?
• Какви са възможностите за установяване на стратегически мостови взаимоотношения в научната сфера и иновациите с други Общини в страната?
• Какви добри практики в Европа може да са полезни? Секторна специализация
• Как се измерва успехът?
• Какъв е механизмът за управление на системата за иновации?
• Какъв ще бъде процесът на адаптиране?

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София определя икономическите приоритети в рамките на научно-изследователските и иновационни дейности, с цел да създаде конкурентно предимство чрез засилване на връзката между собствените научни постижения с потребностите на индустрията и пазарните ниши.
Целта е да се отговори на новите възможности и промени на пазара, като се съсредоточат инвестициите в области, осигуряващи увеличаване на добавената стойност на икономиката и нейната конкурентоспособност на международните пазари.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София (ИСИСС) е разработена основно в съответствие със:

    • стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и в изпълнение на тематична цел 1, от чл. 9 на Регламент (РЕ) 1300/2013 г. - „засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите";
    • Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България;
    • Националния план за развитие – България 2020;
    • Плана за действие на Дунавската стратегия за „отключване на потенциала на икономиката";
    • Стратегически и планови документи на Столична община (Интегриран план за градско възстановяване и развитие на София 2013 – 2020; Общински план за развитие и други документи, изброени в „Референтни документи- част ......).

(Целият списък от референтни документи се съдържа в Приложение 2.)

Екипът, разработващ ИСИС на София си поставя като основна задача оптималното обвързване на Стратегията с посочените по-горе документи, които се допълват, фокусират и надграждат за да се гарантира постигането на оптимална ефективност и синергия при изпълнението на стратегията.

Съгласно Регламент (РЕ) 1300/2013 г. (тематично предварително условие от Приложение ХI) страните – членки на ЕС разработват иновационни стратегии за интелигентна специализация, като предварително условие за стартиране на оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност" и „Образование и наука за интелигентен растеж". Отчитайки трансформиращата роля на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ), за всяка национална или регионална стратегия за интелигентна специализация се изисква отделна глава, посветена на Стратегическа рамка за дигитален растеж, която да стимулира търсенето на достъпни, качествени и съвместими частни и публични е-услуги и да увеличи използването им от гражданите, включително – от хора в неравноправно положение, бизнесмени и работещи в публичния сектор.

Регионите и градовете не са задължени да разработват иновационни стратегии за интелигентна специализация, но ЕК насърчава регионалната специализация, която се постига чрез разработването на регионални научноизследователски и иновационни стратегии за интелигентна специализация, като важен фактор за икономически растеж, създаване на работни места, ефективно и целенасочено използване на финансовите средства в новия програмен период и като стратегически интегриран подход за оползотворяване на потенциала за интелигентен растеж и икономика на знанието във всички региони на Европейския съюз.

По данни от Платформата за интелигентна специализация http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform-registered-regions над 160 региони и градове в Европа са разработили (усъвършенствали) и/или са в процес на разработване на иновационни стратегии за интелигентна специализация.

Разработване и прилагане на ИСИС на София допринася за повишаване КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ в града и региона. Интелигентната специализация на София оказва положително влияние върху сектори, които имат пряко отношение към качеството на живот в града, като околна среда (екология, ресурсна ефективност и др.); транспортна инфраструктура и мобилност; здравеопазване, социални услуги и социален капитал. Изработването на този документ и използваните анализи следват препоръките в „Ръководство за научноизследователски и иновационни стратегии за интелигентна специализация", Европейска комисия, май 2012, за „свързване на секторите/областите на интелигентна специализация на градовете и регионите с пазарните ниши и потребителите на стоки и услуги". Следвайки тази препоръка всички анализи и идентифицирани цели и задачи са обвързани с повишаване качеството на живот в София.

Анализ на регионалния контекст и потенциала за иновации представлява опит за систематизиране и оценка на съществуващите активи на София, като от една страна цели да се направи оглед "вътре" в региона, а от друга да бъдат направени стратегическите решения като вземе предвид позицията на София в сравнение с други региони на Европа. Това означава, че подходът РИС3, който използва екипът, изисква поглед отвъд регионалните административни граници.

Освен това, целта на анализа е да подпомогне идентифицирането на съответните връзки и потоци от стоки, услуги и знания, разкриващи възможните модели на интеграция с партньорските региони. Това е особено важно в случай на по-слабо развити региони, на които често се налага да ползват източник на ноу-хау и технологии от останалата част на света. Позицията на фирмите от региона в рамките на международните вериги на стойността в това отношение е изключително важен елемент, който трябва да се вземе под внимание.

Използвани инструменти: статистическа информация, сравнителни проучвания, анализ на информацията публикувана на платформата S3.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София е интегрирана, базирана на място програма за икономическа трансформация, която:

• фокусира политическата подкрепа и инвестициите върху основни приоритети, предизвикателства и потребности за основано на знанието икономическо и обществено развитие, включително мерки, свързани с ИКТ;
• надгражда върху силните страни, конкурентните предимства и потенциала за върхови постижения на София;
• подкрепя технологичните, както и практико-приложните иновации, и има за цел стимулирането на инвестициите в частния сектор;
• включват заинтересованите страни и насърчава иновациите и експериментите;
• основава се на доказателства и включват надеждни системи за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията.

Иновационната стратегия на София цели да повиши степента на интелигентна специализацията на столицата чрез утвърждаването на София, като интелигентен град (SMART CITY), който изгражда среда с високо качество на живот за гражданите и добро управление, което стимулира създаването на по-добри условия за синергия в иновационната еко-система и водещите икономически сектори чрез ефективно използване на ИКТ.

Нагоре