AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Проект СВЪРЗВАНЕ–Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете

Заглавие на проекта: СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете

Продължителност на проекта: 36 месеца, 2020-2022

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) е финансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция" на ЕС.

Координиран от европейската мрежа на градовете, EUROCITIES, с експертна подкрепа от MigrationWork, проектът цели да насърчи разработването и изпълнението на политики за интеграция в контекста на транснационален обмен и обучение. Проектът ще се осъществи чрез 4 тематични практически общности, обединяващи 22 града от 12 държави-членки, с цел да се набави допълнителен опит и да се отговори на следните нужди:
               - Как да се разработи стратегически подход за интеграция, участие и взаимодействие;
               - Как да се включи джендър измерение в политиките за интеграция;
               - Как да се изградят възможности за заетост за мигранти;
               - Как да проектираме модел на услуги „на едно гише“ като цялостен отговор на нуждите от интеграция.

Проектът подкрепя 7 по-малки и с по-малко опит в областта на интеграцията европейски града, като ще им предостави субсидии за наставничество и малки грантове за създаване на нови политики и услуги, насочени към имигранти и бежанци. Чрез проекта ще се изгради капацитет и в други градове, които не са партньори в проекта: 8 града ще бъдат поканени да се присъединят към практическите общности; чрез предоставяне на обучение на експерти в още 80 града; чрез разработване на насоки за развитие на политики и обучителни видео филми, посветени на четирите тематични области. Тези ресурси ще могат да се използват и от други 200 професионалисти в областта на интеграцията и ще помогнат за подобряване на подкрепата за интеграция на много повече имигранти и бежанци. Проектът взема предвид, че политиките за местна интеграция се нуждаят от функционираща координация с гражданското общество и други нива на управление, и за тази цел в дейностите ще се включат и 8 заинтересовани страни, които не са представители на градове. Методологията на проекта е основана на партньорско обучение и наставничество, разработена в предишни проекти на EUROCITES, и доразвива това наследство, като по този начин се обръща по-голямо внимание на по-малко опитни градове и се покрива пълния цикъл на планиране на политики от анализ на нуждите до изпълнение на политиката. Крайните резултати на проекта включват създаване на екип от лидери по интеграция и концепция за създаване на механизъм за техническа помощ на градове с по-малък опит след края на проекта.

Нагоре