AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

INNOAIR: Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по чист въздух в градска среда

СЪГЛАСУВАНОСТ МЕЖДУ ПОЛИТИКИТЕ ЗА ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА И ДРУГИ СВЪРЗАНИ ОБЛАСТИ
Oнлайн диалог
12.11.2020

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Теодора Полимерова, Столична община, „Разработвани мерки в новата програма за КАВ“

Миля Димитрова, Софияплан, „Възможностите на Европейски зелен пакт“

Петър Сеизов, Денкщат, „Качеството на въздуха - от кои мерки имаме нужда?" 

Боряна Димитрова, Алфа Рисърч, „Нагласи на гражданите”

Доц. Елена Христова, НИМХ, „Принос на различни видове източници към замърсяването с ФПЧ10 в гр. София"

 

 Справочник за замърсяването на въздуха за различни заинтересовани страни

Екипът на INNOAIR има удоволствието да съобщи, че Справочникът за замърсяването на въздуха е вече публикуван и свободно достъпен. Той е двуезичен и е предназначен да послужи на заинтересовани страни от различни сектори. Можете да изтеглите справочника на английски от тук и на български от тук.

Справочникът е изработен по проект INNOAIR от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Асоциация за развитие на София и се разпространява безплатно с цел да послужи на политически, изследователски, образователни, индустриални и екологични организации да разберат по-добре процесите, водещи до нежелани високи нива на замърсяване в градските райони.

Документът представлява разбираемо обобщение на факторите, влияещи върху нивата на различни замърсители в атмосферата и как неблагоприятното им въздействие може да бъде премахнато или ограничено, за да се подобри качеството на въздуха в градовете в краткосрочен и дългосрочен план. Справочникът съдържа също стандартите за качество на въздуха от Европейския съюз и Световната здравна организация (СЗО) и информация за това как замърсяването на въздуха може да повлияе човешкото здраве, екосистемите и биологичното разнообразие, изменението на климата и културното наследство. Освен това, представя вече разработените системи за мониторинг на качеството на въздуха в София, както и стратегии за управление на качеството на въздуха и добри практики от различни държави по света.

 

 Европейски и глобален опит с транспорт при поискване, ниско емисионни зони и такса задръстване

Екипът на INNOAIR изработи доклад, който представя и анализира най-добрите практики за общи глобални инициативи за транспорт при поискване и ‚транспорт като услуга“ в Европа и света. Анализът е достъпен на английски език и може да бъде изтеглен от тук.

Документът, изготвен от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съдържа общ преглед на основните тенденции в решенията за мобилност, свързани с иновативния подход на INNOAIR - въвеждането на зелен обществен транспорт при поискване. Този подход се комбинира с подхода „мобилността като услуга“ (MaaSкато нискоемисионни зони, такса за задръстване и зелени коридори. Анализът предоставя конкретни примери за вече приложени подобни иновации в Европа и света, насоки за прилагане на тестваните решения, предизвикателствата, които те адресират, основни констатации, резултати и научени уроци. Чрез този анализ екипът по проекта цели подобряване модела на INNOAIR и запознаване на широката общественост с добри практики от други градове и държави.

 

 

ДОКЛАД ОТ ОНЛАЙН ДИАЛОГ НА ТЕМА „СЪГЛАСУВАНОСТ МЕЖДУ ПОЛИТИКИТЕ ЗА ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА И ДРУГИ СВЪРЗАНИ ОБЛАСТИ“

Замърсяването на въздуха в София е отдавнашен проблем и въпреки последните положителни развития, градът все още се бори с преодоляването на това сложно предизвикателство. Мерките за чистота на въздуха са взаимосвързани и установяването как те влияят една на друга ще спомогне по-бързото им оптимизиране.

В тази връзка, на 12.11.2020 г., екипът на INNOAIR стартира обществен диалог за обсъждане на взаимозависимостите в областта на качеството на въздуха. В онлайн диалога взеха участие близо 100 заинтересовани страни от университети и изследователски институти, обществени организации, градска администрация, неправителствени организации, национални агенции, бизнеси и инвеститори. Бяха изразени различни перспективи, сочещи различни взаимозависимости: колкото по-точна и навременна обратна връзка градът предоставя за ефекта от своите политики, толкова по-силна е ангажираността на гражданите; колкото по-малко мерки има за подпомагане на енергийно бедните, толкова повече се забелязва замърсяване на въздуха от стари автомобили и битово изгаряне; колкото по-малко е замърсяването на въздуха, толкова по-голямо е биологичното разнообразие; колкото по-нов е градският квартал, толкова повече замърсяване има от строителството и слабо развитата инфраструктура.

Повече за взаимозависимостите за чистотата на въздуха в София, както и заключения и препоръки, можете да разгледате в пълния доклад от онлайн диалога на английски език ТУК.

 

ДОКЛАД ОТ ИНОЕЪР ДИЗАЙН СЕМИНАР - ИДЕИ ЗА СТИМУЛИ, НАСЪРЧАВАЩИ УСТОЙЧИВОТО ПРИДВИЖВАНЕ

Преминаването към използване на градски и устойчив транспорт е задача, която изисква мотивация не само от страна на институциите, но и от страна на гражданите и бизнес сектора. В тази връзка Асоциация за развитие на София, в партньорство със Столична община, организира дизайн семинар по проект ИНОЕЪР, който се проведе онлайн на 23.01.21г. Над 30 участници, сред които млади и активни граждани, бизнеси и местни институции, се включиха в оживена дискусия с цел идентификация на стимули, които да предизвикат гражданите да се откажат от ежедневното използване на автомобил и да преминат към използването на устойчив транспорт в града.

Дизайн семинарът използва различни инструменти и подходи за събиране на идеи. Срещата се проведе под формата на открита дискусия в онлайн платформа, съчетана с инструмент за съвместна работа в реално време на „онлайн бяла дъска“, където участниците можеха анонимно да добавят своите идеи. По време на разговора бяха обсъдени различни предложения за стимули, вариращи от създаването на приложение, което да интегрира всички видове транспортни услуги в една система за достъп, до създаването на информационна кампания с широка публичност, от отстъпки при паркиране до интегрирана ценова политика с общинските културни институти. Всички обсъдени предложения за бъдещи стимули, списък на вече съществуващите практики за насърчаване използването на обществен и устойчив транспорт в София, както и препоръки и заключения от дискусията можете да намерите на български език ТУК и на английски език ТУК.

 

НАГЛАСИ НА СОФИЯНЦИ ЗА ОТКАЗ ОТ ЛИЧЕН АВТОМОБИЛ И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ГРАДСКИ И АЛТЕРНАТИВЕН ТРАНСПОРТ

Преходът на градовете към ниско емисионна и устойчива градска мобилност изисква консултиране с гражданите и вслушване в мненията им, преди да се вземат решения за политики. Навиците на софиянци за придвижване се променят и най-често изпреварват развитието както на инфраструктурата, така и на политиките.
Домакинствата в София най-често притежават и ползват повече от един автомобил:

Хората, които се придвижват ежедневно с личен автомобил, са предимно мъже (56%) в активна възраст, които ползват автомобила основно за ходене на работа и в допълнение – за други дейности като пазаруване, развлечение и др. При жените, които се придвижват с личен автомобил, има и втори важен фактор освен стигане до работното място – необходимостта да се закара дете до училище, детска градина или извънкласна дейност (36% посочват това като причина да карат всеки ден колата си).

Шофьорите си дават сметка, че постепенно трябва да преминем към по-устойчива градска мобилност, знаят как е в чужбина. Въпреки това не са особено склонни да приемат нови рестрикции или повишени цени за услуги, ако нямат алтернатива. Недоволни са от бавните развития и особено от неспазването на правилата и наредбите сега, което ги кара да се съмняват в резултатите от предвидените иновативни мерки. За да бъдат убедени да преминат към друг транспорт, няма да са достатъчни палиативни мерки или малки нововъведения, без да се решат трудности с разписанията, маршрутите, цената и хигиената в градския транспорт; безапелационно спазване на правилата; понасяне на цената от всички, включително и самата местна власт и администрация.

Докато хората, които ползват личните си автомобили, обясняват избора си с местоживеене (в краен квартал, с ограничен градски транспорт, големи разстояния), липса на алтернатива и бързина на придвижването, хората, които се придвижват основно с велосипед, посочват като основна мотивация удоволствието, което им доставя карането на колело.

Някои символични и знакови подобрения – малки победи за велосипедистите – в градската среда биха имали по-насърчителен ефект от нови дигитални приложения. Максимално практични интервенции и стимули, съчетани с целенасочена кампания, биха постигнали положителен ефект в краткосрочен план от 2-3 години. Необходими са усилията на редица заинтересовани странни: Столична община, ЦГМ, транспортните дружества, работодатели и инвеститори, за да се насърчат по-голям брой хора да използват велосипеди.

Бизнес компаниите заемат все по-важно място в процеса на преход към устойчива мобилност. Пионери сред тях са компании от ИКТ сектора, които се стремят да привлекат, наемат и задържат професионалисти. Опциите за чиста мобилност се оказват важен стимул за служителите, което кара компаниите да са все по-активни във все по-голям мащаб.

Поради Ковид кризата хората сега са по-склонни от преди да се грижат за здравето си и периодът е подходящ за координирани действия в тази посока.

Данните са от изследване на общественото мнение, проведено сред населението на София на възраст над 16 г. през февруари 2021 г. Извадката обхваща 455 респонденти от специфичните групи на велосипедистите, хората, които се придвижват с личен автомобил, и жителите на новозастроени южни квартали на София. Методът на изследването е самопопълване на анкетна карта в електронна система за провеждане на анкетни проучвания и серия от 4 фокус групи с общо 40 участници. Проучването е направено по проект ИНОЕЪР, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Подробна информация за резултатите можете да намерите в пълния доклад от проучването „Обществени нагласи за преминаване към градски и активен транспорт“.

 

 

131 ИДЕИ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ В ПРЕХОДА КЪМ УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Наръчникът представя идеи и предложения за овластяване, насочени към местни власти, университети и бизнеси, така че да насочват развитието на отговорни местни общности. Практическите приимери се основават на проучване и дизайн процеси в София.

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНОЕЪР БЮЛЕТИН

 

ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА БЮЛЕТИНА ПО ПРОЕКТ ИНОЕЪР

Освен информация за ключовите развития в мобилността през последните месеци, в първото издание на бюлетина по проект ИНОЕЪР, ще намерите:

- Резултати и анализ на проучване за нагласите на гражданите за преминаване към активен транспорт.
- Информация за въвеждането на нискоемисионните зони в столицата.
- Възможности за включване в създаването на решения за иновативна градска мобилност.

Вижте повече на: http://bit.ly/INNOAIRnewsletter

 

 

 

 

 

ВТОРИ БРОЙ НА БЮЛЕТИНА ПО ПРОЕКТ ИНОЕЪР

Бюлетинът на ИНОЕЪР ви представя какво се случи през последните три месеца в областта на чистия въздух и устойчивата мобилност в София: нови мобилни услуги, потребности и инициативи на хора и бизнеси, НИРД, изследвания на човешкото поведение в транспорта, възможности за участие при вземане на решения.

Вижте повече ТУК.

 

 

 

 

 

ТРЕТИ БРОЙ НА БЮЛЕТИНА ПО ПРОЕКТ ИНОЕЪР

Бюлетинът на ИНОЕЪР споделя с вас как допринасяме за по-умна градска мобилност и по-чист въздух в София. Представяме ви новите и вълнуващи решения, инициативи и постижениия в устойчивата мобилност в София през последните три месеца.
Бъдете информирани!

Вижте повече ТУК.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТИ БРОЙ НА БЮЛЕТИНА ПО ПРОЕКТ ИНОЕЪР

С наближаването на края на годината сме щастливи да ви информираме за някои вълнуващи събития и публикации, които ще ви помогнат да влезете в 2022 г., изпълнени с вдъхновение. Не само постигнахме редица интересни резултати в областта на мобилността и качеството на въздуха в София, но и започнахме да планираме 2022 г.! Ще се радваме да чуем от нашата общност за вашите предпочитания за втория хакатон на INNOAIR, за да можем да планираме съответно. Затова ще ви бъдем благодарни да участвате в нашата 1-минутна анкета за хакатона.

Вижте повече ТУК!

 

 

 

 

 

КОМУНИКАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ


Информационната брошура по проект ИНОЕЪР представя основните цели и дейности, както и консорциума от партньори:

  

 

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез
Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Нагоре