АРС започва нов проект по програма Хоризонт 2020

Асоциация за развитие на София започва работа по нов проект по програма Хоризонт 2020 – CICERONE. Проектът събира управляващи органи на програми, изследователски организации и други заинтересовани, за да създадат платформа за ефективно програмиране в областта на кръговата икономика. Партньорството отразява разнообразието от регионални контексти. То включва 24 партньора от 13 държави-членки на ЕС, Швейцария и Тайван, водени от Европейския институт за иновации и технологии – Климат.

Ще бъде направен първоначален преглед с цел по-дълбоко разбиране на състоянието, мапиране на заинтересованите страни, съществуващите приоритети за НИРД и финансиращите и правни механизми. Ще се разработи методология за приоритизиране в подкрепа на анализа на изпълнението на настоящите програми, за да се очертаят синергии, празноти и дублиране, и ще се формулират пътища за подобрение. Идентифицираните добри практики ще бъдат основата за дефиниране на препоръки за публични политики. Ще бъде изработен Стратегически дневен ред за изследвания иновации, както и наръчник за политики за промотиране на приоритетите и насърчаване на приемането им от вземащите решения. Проектът ще изгради основата на бъдещата платформа за ефективно програмиране в областта на кръговата икономика, ще дефинира стратегическата й роля, управлението, възможните правни рамки, и ще създаде финансово устойчив модел за съществуването й.