ПАРТНЬОРСТВО ДИГИТАЛЕН ПРЕХОД

Градският дневен ред за ЕС ще се изпълнява посредством иновативен метод на широки партньорства между представители на държавите-членки, градските власти, Европейската комисия, управляващи органи на оперативни програми, Европейската инвестиционна банка, експерти, неправителствени организации и представители на частния сектор.

Основната му цел е да подобри съществуващите политики и да повиши ефективността им чрез въвеждане на нови мерки.

Градският дневен ред за ЕС ще създаде нови форми на взаимодействие, фокусирайки върху градските проблеми и предизвикателства с европейско измерение.

Основният механизъм за изпълнение на Градския дневен ред на са тематичните партньорства. В рамките на тези партньорства Европейската комисия, държавите-членки, европейските градове ще работят заедно за засилването на градското измерение на европейските политики.

Партньорствата ще работят по 12 приоритетно теми, определени в Градския дневен ред за ЕС.
София кандидатства и бе избрана заедно с Естония и Оулу, Финландия за координатор на партньорството Дигитален преход.

Целта на партньорството Дигитален преход е да подобри обществените услуги за граждани и да създаде нови бизнес възможности.

Партньорството ще идентифицира и предложи нови мерки и решения за подобряване на европейското законодателство, финансиране на градски политики в сферата на е- управление, е-здравеопазване, е-образование, използване на отворени данни.

Дванайсетте партньорства са:
            - Качество на въздуха, координирано от Холандия (Министерство на инфраструктурата и околната среда)
            - Жилищна политика, координирано от Словакия (Министерство на транспорта и регионалното развитие)
            - Интеграция на мигранти и бежанци, координирано от Амстердам, Холандия
            - Градска бедност, координирано от Белгия (Федерална обществена служба Социална интеграция) и Франция (Генерален комисариат за равенство на териториите)
            - Работа и умения за местната икономика, координатор от Румъния, град Ротердам (Холандия) и град Йелгава (Латвия)
            - Кръгова икономика, координатор от град Осло (Норвегия)
            - Дигитален преход, координирано от град София, Естония и град Оулу (Финландия)
            - Градска мобилност, координирано от Чехия и град Карлсруe (Германия)