Представители на Столична община обсъдиха предложение за Антикорупционна стратегия

Втората кръгла маса по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор", Асоциация за развитие на София и МЕПКО, с финансовата подкрепа на програма "Превенция на и борба срещу престъпността" на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи", се проведе на 23.02.2015 г. с участието на общински съветници и експерти, представители на омбудсмана на Столична община, представители на районните администрации, бизнеса и НПО.

Целта на кръглата маса беше да се обсъди проектопредложението за Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Столична община (2015 – 2020 година) със заинтересовани страни от Общината, като част от един публичен консултативен процес за обмен на идеи и мнения, които да бъдат отразени в него.

Представители на РискМонитор и Асоциация за развитие на София представиха проекта и предложението за Стратегия, като очертаха ясни граници на допустимо и недопустимо поведение и посочиха онези механизми, които е необходимо да се въведат, за да се осигури неблагоприятна за корупцията среда. Трасирани бяха мерките за превенция и противодействие на корупцията в Столична община, които се очаква да доведат до ограничаване на проявните форми на явлението и засилване на обществената нетърпимост и решимост да се противодейства на корупцията.

В последвалата дискусия бяха изказани различни мнения по структурата, формата и съдържанието на представеното предложение; откроиха се някои етични дилеми. Участниците направиха препоръки и предложения за изменение и допълнение на предложението за Антикорупционна стратегия. Те бяха единодушни в оценката си, че то ще бъде изключително полезно като основа за действие в областта на превенцията и противодействието на корупцията на общинско ниво.

След редактирането му, предложението за Антикорупционна стратегия ще бъде официално внесено в Столичния общински съвет.

Програмата на кръглата маса можете да видите ТУК.