Проект за антикорупционна стратегия ще бъде обсъден в Столична община

Втората кръгла маса по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор", Асоциация за развитие на София и МЕРСО, с финансовата подкрепа на програма "Превенция на и борба срещу престъпността" на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи", ще се проведе на 23.02.2015 г. в Столична община, с участието на общински съветници и експерти, омбудсмана на Столична община, представители на районните администрации.

Целта на кръглата маса е да обсъди проектопредложението за Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Столична община (2015 – 2020 година) със заинтересовани страни от Община, като част от един публичен консултативен процес за обмен на идеи и мнения, които да бъдат отразени в него.