УМЕНИЯ ЗА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

Проектът: “Отключване потенциала за бизнес и социални иновации в Дунавския регион чрез повишаване знанията и уменията на младите хора – Умения за новите поколения” изгради платформа между местните власти като фасилитатори, младежки организации, образователни институции и бизнес, за да развиват уменията на младите хора за иновации и предприемачество.

Водещ партньор бе район Обуда, Будапеща, Асоциация за развитие на София е ресурсен партньор и ръководител на една от трите основни дейности в проекта “Създаване на иновационен капацитет”.

Партньори бяха и община София, фондация ПРИЗМА (Словения), община Марибор, НОВА (Австрия), Акценте (Австрия), Асоциация за развитие на Клуж (Румъния), Иновационен център ДЕКС (Чехия), Институт Михайло Пупин (Сърбия), община Савски Венац (Сърбия), Регионална северо-западна Агенция (Румъния). Асоциирани партньори са община Белград (Сърбия), община Грац (Австрия) и университет Корвиус – Будапеща (Унгария).

Проектът обедини разпокъсани инициативи чрез създаване на Иновационни лаборатории в участващите градове, обучителни програми, провеждане на обучения за младежи (15-29 години) и подкрепа за предприемачество. Резултатите са свързване на образованието и пазара на труда, повишаване на икономическата активност на младите хора и преодоляване на емиграцията.

Проектът е финансиран от програма ИНТЕРРЕГ Дунав с продължителност: януари 2017 – декември 2019. Общият бюджет на проекта е 2 222 000 евро.

Дейностите по проекта са в подкрепа изпълнението на Стратегията за младите хора в Столична община и Стратегия за интелигентна специализация на София.

Повече за проекта на: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.