AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Консултативен процес

В процеса на изработване на ИСИС на гр. София бяха водещи следните принципи, които гарантират успеха на прилагането и изпълнението на стратегията :

    • Интегриран подход, заложен в същността на стратегията за интегриране на приоритети, цели, идеи, ресурси, участници и инвестиции, за да се превърне плана в надежден инструмент за устойчиво развитие на столичния град.

    • Партньорство и екипност за решаване на конфликти и постигане на консенсус, за споделяне и комуникиране на информация, знания и идеи, за постигане на синергия и за ефективно управление.

    • Съгласуваност и координация между членовете на работната група и всички заинтересовани страни, като граждански организации, институции, бизнес, които се включиха в консултативния процес. Принципът се прилага и за обвързване със стратегически документи и планове на различни йерархични равнища. Процесът на изработване на документа включваше и близко сътрудничество с експертите и инициативите по доразработване на ИСИС на България.

    • Публичност, прозрачност и гражданско участие – ИСИС на София се разработи върху широка обществена основа и е обсъждан и консултиран в 50 форума, работни групи.
    • Етичност, почтеност и защита на публичния интерес с организационна култура и поведение, базирани на професионалната етика.

Процесът на изработване на стратегията е структуриран в три етапа. В процесът на работа бе установено отлично партньорство с екипът в Министерство на икономиката, който работи по актуализиране на националната ИСИС на България. Това сътрудничество гарантира пълния синхрон и интегрираност на двата документа.

Първи етап на консултативен процес: обсъждане на проекта за структура и обхват на ИСИС на София.

23 февруари 2015 г., Столична община - дискусия по структурата и обхвата на стратегията с членовете на Експертния съвет "Наука, технологии и иновации" към Кмета на Столична община.
23 март 2015г., Столична община – дискусия по структурата и обхвата на стратегията с членовете на Бизнес съвета към Кмета на Столична община.
26 март 2015 г., Столична община – представяне на структурата на Стратегията на форума на българските комуникационни агенции.
Април 2015 - срещи с представители на работодателските организации
5 aприл 2015 г., БУЗФ – дискусия по структурата и обхвата на стратегията по време на конференция на тема "По стъпките на израелския модел за иновации", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси и Посолството на Израел
5 май 2015 г. - дискусия по структурата и обхвата на стратегията по време на международен семинар с представители на креативни и рекреативни индустрии INNOVATION. FESTIVAL. CITY
12 май 2015г., Министерство на икономиката – представяне опита на София по време на работна среща с областните управители по актуализиране на ИСИС на България, организирана от Министерство на икономиката.
26 май 2015г., БАН - участие в дискусия за креативните и творчески индустрии, организирана от екипа към Министерство на икономиката, който работи по актуализация на ИСИС на България.
10 юни 2015 г., БАН – представяне на структурата и обхвата на ИСИС на София по време на дискусия за актуализиране на ИСИС на България, организирана от Министерство на икономиката.

Втори етап на консултативен процес (юни – юли, 2015г.):
Разработване на стратегическия документ и консултиране чрез организиране на обществени дискусии и онлайн кампании. Представяне на стратегическия документ и дискусии в постоянните комисии на Столичен общински съвет.

Трети етап на консултативен процес (август – септември):
Публикуване на финалния документ на интернет страницата на СОС и заключителни онлайн консултации.

Нагоре