AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Полезни съвети, развиващи дигитална и медийна грамотност – онлайн кампания на АРС


Днешната ера на технологиите изисква определени познания в сферата на медийната и дигиталната грамотност. Кризата с COVID-19 през последните месеци ни показа огромното значение на умението да общуваме пълноценно онлайн, както и да различаваме и да противодействаме на фалшивите новини. Асоциация за развитие на София спомага за усъвършенстването на тези компетенции сред ученици, родители и учители чрез провеждането на онлайн кампания, състояща се от видеа с различни послания по темата медийна грамотност.

Видеата съдържат съвети за борба с дезинформацията и онлайн тормоза, както и начини за успешно общуване в онлайн пространството. Те са базирани на личния опит на говорителите и предизвикват широката публика да развива критичното си мислене и да го прилага усилено, докато сърфира в интернет, да търси подкрепа, в случай на онлайн тормоз и да предприема различни подходи при реално и виртуално общуване, тъй като то крие своите рискове.

Видеата са достъпни на български език тук, както и на онлайн страниците на АРС.

Кампанията се провежда в рамките на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ), съфинасиран от програма „Еразъм +“ на ЕС.

Партньорите по проекта #CONNECTION изграждат пътища към заетост на мигранти

През последните месеци MigrationWork, експертната подкрепа на проекта, проведе среща с всеки един от партньорите по проект CONNECTION от тематичната общност, работеща върху интеграцията на мигрантите на пазара на труда. Сега всички партньори от тази практическа общност се срещнаха заедно онлайн.

На 4-ти юни Асоциация за развитие на София, заедно с партньорите от Тампере, Мадрид и Антверпен обсъдиха своите подходи за предоставяне на възможности от пазара на труда, както на мигранти, така и на работодатели. Те очертаха предизвикателствата, с които градовете се сблъскват и подобренията, които могат да се направят в услугите, улесняващи процеса на интеграция. Работата с работодателите и намаляването на несъответствието между нуждите на мигрантите и работодателите се очерта като един от най-важните въпроси, които трябва да бъдат решени. По време на срещата всеки от партньорите сподели своя анализ на нуждите и въз основа на тях бяха установени няколко отправни точки и методологии за транснационално обучение и прилагане на политиките за интеграция.

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) е финансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция" на ЕС.

 

      

КАК ДА ОБЩУВАМЕ УСПЕШНО ОНЛАЙН - Невена Басарова-Дичева


Съвети от Невена Басарова за успешно онлайн общуване:
          - Пишете грамотно.
          - Не си позволявайте да бъдете гневни. 
          - Внимавайте да не объркате адресатите, когато си пишете с няколко човека едновременно.

Още можете да чуете във видеото, изработено по инициатива на Асоциация за развитие на София и част от кампанията за медийна грамотност на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ):

 

 

АРС се включва в Лабораторията за регионални политики в кръговата икономика


По покана на Veltha (Белгия), АРС се включва в нова инициатива – Лаборатория за регионални политики в кръговата икономика (КЕ). Лабораторията е част от проекта СКРИЙН – Синергия в кръговата икономика на регионално ниво в Европа, чиято цел е да подпомогне регионите да осъществят програми в сферата на кръговата икономика. Лабораторията е замислена като платформа, чрез която представители на различни региони ще сътрудничат, обменят опит, и тестват сценарии за по-добри политики в областта на КЕ.

Инициативата стартира в началото на юни и в следващите няколко месеца участниците в лабораторията ще провеждат онлайн дискусии и консултации по въпроси, важни за регионалните и местните власти. АРС и София вече участват в няколко проекта, посветени на кръговата икономика (напр. ЦИЦЕРОНЕ), и това е още една допълнителна възможност за разширяване на партньорствата и опита ни по темата.

На фокус: Кръговата икономика в България

Асоциация за развитие на София, Зелена София и Стопански факултет на СУ «Св. Климент Охридски» работят съвместно по темата „кръгова икономика“ заедно със студенти от Стопански факултет.

Критичният анализ и нестандартните идеи на студентите за свършеното и несвършеното в България по темата, се ръководи от асистент Мария Трифонова, преподавател на курса "Икономика на околната среда" в Стопански факултет на СУ, заедно с д-р Снежина Гъбова (АРС) и Елица Панайотова (Зелена София).

От началото на месец април дистанционните консултации насърчават студентите да прилагат наученото в практиката по три теми:
              1) КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И ИНСТИТУЦИИТЕ: институционална среда и отговорни звена в областта на кръговата икономика в България (на национално, регионално и общинско ниво, както и в частния сектор и неправителствени организации);
              2) КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕТО: активни образователни програми в областта на КИ (преглед на образователните програми в университети, научни публикации, училищни инициативи);
              3) КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И ФИНАНСИРАНЕТО: усвоени до този момент и планирани финансови ресурси и инструменти, стимулиращи кръговата икономика (преглед на общински бюджети, планирани и реализирани дейности по оперативни програми, проекти по гаранционен фонд, ОП "Региони в растеж", Urban Innovation Action).

Като част от съвместната работа се провеждат и онлайн конференции за обсъждане на темите и допълнителни интервюта с представители на Столична община и експерти.

В края на семестъра (средата на юни) очакваме резултатите от работата на студентите, която включва инфографики за обогатяване и консолидиране на информацията за напредъка на България по темата кръгова икономика, особено в контекста на новата Зелена сделка на ЕС; ресурс за бъдещи студенти в курса; както и база за подготовка на различни информационни кампании за повишаване на знанията на българските граждани по темата.

Темата „Кръгова икономика“ не е нова за екипа на АРС и Зелена София. От 2 години АРС е част от европейски консорциум, изпълняващ проект „CICERONE”, финансиран по програма Хоризонт 2020.

КАК ДА ОТГОВОРИМ ПРИ ОНЛАЙН ТОРМОЗ - проф. д-р Десислава Бошнакова


Разпознаването и реагирането при онлайн тормоз е част от медийната грамотност.

Чрез проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ) Асоциация за развитие на София допринася за повишаване на медийната грамотност и критичното мислене сред ученици, учители и родители.

„Ако станете жертва на онлайн тормоз, не се опитвайте да се справите сами. Обърнете към истинските си приятели. Те няма да се крият зад онлайн профили, за да ви кажат къде сте сбъркали.“
Проф. д-р Десислава Бошнакова и нейните съвети

 

Страница 1 от 41

Нагоре