AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПОКАНА

Във връзка с дейностите по Проект ИНОЕЪР финансиран от инициативата "Иновативни дейности за градски развитие" (Urban Innovative Actions) на ЕС, търсим адвокат или адвокатско дружество, което да подпомага Проекта, като предоставя широк набор от юридически услуги, с акцент в областта на защитата на личните данни.

Услугите включват:
• Правни консултации във връзка с приложението на закона за защита на личните данни, закона за задълженията и договорите, търговския закон, закона за юридическите лица с нестопанска цел, закона за опазване на околната среда и др.;
• Изготвяне на юридически становища в областта на посочените нормативни актове, включително защитата на личните данни;
• Осъществяване на представителство (процесуално - пред съответния съд, представителство пред физически и юридически лица).
Общи изисквания към кандидатите:
• Висше образование по специалност „Право, образователна степен „магистър“
• Придобита юридическа правоспособност;
Във всички случаи, процесуалното представителство се осъществява само от лица, които са вписани като адвокати в адвокатска колегия.
• Познаване и работа със следните нормативни актове:
Закон за защита на личните данни;
Закон за чистотата на атмосферния въздух;
Закон за защита от шума в околната среда;
Закон за опазване на околната среда;
Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община;
Наредба за организация на движението на територията на Столична община;
Наредба за градската среда на Столична община;
Наредба за обществения ред на територията на Столична община;
Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община;
Наредба за управление на общинските пътища на територията на Столична община;

Допълнителни изисквания към кандидатите:
• Да бъдат на разположение за периода на изпълнение на поръчката за предоставяне на специализираните юридически услуги;
• Да предоставят юридически услуги на Възложителя, включително и на място в офиса му или на друго посочено от него място;
• Да предоставят писмени и устни консултации с позоваване на законовите разпоредби, които са приложими към конкретния случай или спазването на които е наложително при изпълнението на дейностите по Проекта.

Отчитането на изпълнението на възложените дейности. Срок за изпълнение. Стойност на услугите.
• Отчитането се осъществява се чрез ежемесечен доклад за извършената работа съобразно възложените дейности. Приемането на месечните доклади се осъществява от Възложителя с констативен протокол.
• Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 юни 2023г., считано от датата на подписването на договор между Възложителя и Изпълнителя.
• Максималната стойност на услугите не може да надхвърля 58 600 лева с ДДС.

Документи, удостоверяващи техническите и професионалните възможности на кандидата
• Автобиография;
• Копие от диплома за завършено висше юридическо образование ;
• Удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
• Други документи, които удостоверяват изискуемия опит и професионална квалификация.

Краен срок за получаване на документи е 03.08.2021 г.

Място за подаване на предложения: гр. София, ул. Сердика 1, ет. 3, София п.к. 1000 или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

С одобрените кандидати ще се осъществи контакт на посочените в предложенията електронна поща или телефон.

Нагоре