AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Модел за прогнозиране замърсяването на въздуха в София чрез гео логации

По време на Софийската работилница за иновации бе представен модел за прогнозиране замърсяване на въздуха в София, като се използват данни от официалните и гражданските измервателните уреди.

Прогнозният модел, резултат от изследването, е насочен към обществеността и се опитва да намери решение на някои от широко дискутираните предизвикателства, свързани с недоверие към данните за замърсяването на въздуха от различни измервателни станции. Моделът е изработен от екип специалисти от Стопански факултет на СУ по поръчка на Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на ЕК. Авторите на модела доц. Боряна Пелова и доц. Ангел Марчев“ споделиха, че „Съществува недоверие от определена група граждани към данните от официалните източници. В същото време популярността на гражданската система на сензорите за качеството на въздуха се основава главно на факта, че данните са ориентирани локално (квартала по квартал) и те дават на местните жители на София някакъв местен контекст и разбиране. Важно е да се подчертае, че никой не оспорва огромното техническо превъзходство на официалните измервателни станции над сензорите за граждански мрежи, но популярното мнение е, че петте официални станции не отговарят на нуждите на гражданите за прогнозиране на времето и на място.“

Също така прогнозният модел използва допълнителни данни от метеорологичната обстановка (прогноза за времето) и топографски сателитни данни. Когато бъдат прогнозирани качествените резултати, данните се картографират в гео-локации на София.

"Това са добре похарчени пари", каза г-жа Чарлина Вичева, зам.-директор на Генерална дирекция "Съвместен изследователски център" на ЕК (JRC), след като чу представянето на Модела за прогнозиране замърсяването на въздуха в София чрез гео локации. Данните и методологията вече са публикувани на sofiaPM10.report и могат да се ползват от всеки.

    

Нагоре