AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Асоциация за развитие на София представи Софийски иновационен фонд като добра практика на партньорска среща по проект „Финанси за социална промяна“

На 21ви март 2019 в Карлсруе, Германия се проведе среща по проект „Финанси за социална промяна“ на тема „Обмен на знания за общественополезната подкрепа за насърчаване на социалните предприятия“. Осемнадесет представили на партньорските организации от Унгария, Австрия, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Хърватия, Сърбия и Молдова представиха добри практики, довели до промяна в политиките на местно и национално ниво. Като партньор по проекта Асоциация за развитие на София представи Софийския иновационен фонд, който е добър пример за успешно публично-частно финансиране на социални иновации. Участниците обмениха опит и обсъдиха в детайли силните и слабите страни на практиките. Представените практики и извлечените поуки ще дадат основа за оценка на готовността за инвестиции със социална насоченост в Дунавския регион на Европейски съюз.

Проектът се съфинансира по програма ИНТЕРРЕГ Дунав, ЕRDF. Повече информация можете да видите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

      

Нагоре