AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Асоциация за развитие на София стартира нов проект по ИНТЕРРЕГ Европа

ИноБридж е 5-годишен проект (3+2), финансиран от новата програма ИНТЕРРЕГ Европа. Насочен е към недостатъчното използване на резултатите от НИРД в малките и средни предприятия. Увеличаване конкурентоспособността на ПСМ е в центъран на проекта. 9 партньори от 8 държави (Долна Австрия, Кастиля и Леон – Испания, Болзано-Южен Тирол – Италия, Западна Панония – Унгария, регион Тампере – Финландия, регион Алентежо – Портъгалия, региона Малополска и София) са избрали да усъвършенстват по един инструмент, който дава възможност на МСП да постигнат иновационния си потенциал и да бъдат катализатор за висококвалифицирани работни места и регионален растеж.

Проектна фаза 1 (2016-2018) е посветена на интензивна интеррегионална обмяна и учене с участието на заинтересованите страни по места: партньорски проверки, обучителни посещения, семинари за изграждане на капацитет, обмяна на персонал. Този подход подпомага разработването на планове за действие за усъвършенстване на съответните инструменти, които ще се изпълняват през втората фаза на проекта (2018-2020). Всички инструменти за част от Стратегиите за интелигентна специализация, като 7 са свързани със структурните фондове, а София адресира публично-частния си Фонд за иновации.

От 26 до 28 април в Санкт Пьолтен, столицата на Долна Австрия, се проведе първия интеррегионален семинар с домакинството на водещия партньор – Регионалното правителство на провинцията. Партньорите обсъдиха своите оперативни инструменти, методологията и работния план на проекта.

Следващото интеррегионално обучително събитие, което ще включва партньорска проверка и обучителна визита, ще се проведе в София през септември.

АРС обсъжда с президента на Комитета на регионите софийската иновационна екосистема

АРС, Марку Маркула, президент на Комитета на регионите, Малина Едрева, член на Комитета на регионите, и представители на университети, стартапи, младежи-посланици на иновациите и иновационни посредници се срещнаха днес да обсъдят синергиите, потребностите и възможностите пред иновациите в София. Фокусирахме се върху ролята на местната власт да осигурява благоприятна среда и да насърчава отворените иновации, включително и чрез новата Стратегия за интелигентна специализация и дейности като предстоящия първи софийски хакатон, младите хора като естествени носители на предприемачество и причините защо София е чудесно място за стартиране на бизнес.

Положителни отзиви за София от работното посещение на 25 представители на европейски градове и региони

В периода 19 -22 април представители на европейски градове и региони изучаваха опита на София в областта на публично-частните партньорства в сферата на културата.

Визитата е част от инициативата "Култура за градове и региони", изпълнявана от EUROCITIES, KEA и ERRIN, чрез която Фонда за иновации в културата бе избран за една от 15-те добри европейски практики, в които се провеждат учебни пътувания. Домакин на визитата бе Столична община чрез Асоциация за развитие на София.

Идентифицирани добри практики за трансфериране:

Силно изявено споделено лидерство в културните процеси в града: политическа воля, подкрепа и участие от страна на художествения сектор, бизнеса и гражданското общество. Споделена визия и воля за развитие. Важна роля на културата не само сама по себе си (което би могло да доведе до обособяването й и в крайна сметка до известно маргинализиране), а и в основните стратегически документи на града за икономическо развитие (Стратегията за интелигентна специализация) и социално развитие.
Нетипично за Европа, местната власт има водеща роля в изграждането на взаимоотношения с частния сектор чрез Фонда за иновации, Бизнес съвета към кмета и др. Това води до повече частно участие във финансиране на културни и художествени проекти и процеси, взаимоотношения на доверие и обединяване на ресурси за благото на града и неговите жители и гости. Важен научен урок е работата едновременно с отделни фирми-дарители и с бизнес асоциации, което подпомага достигането до по-голяма аудитория, институционализация на постигнатото.
Важна роля на организация-посредник - Асоциация за развитие на София - която говори езика и на бизнеса, и на администрацията, и на художествените среди и по такъв начин улеснява процесите на сътрудничество.
• Самият публично-частен Фонд за иновации в културата е най-добра практика, която да бъде трансферирана. Иновативно в него е структурата му на управление, гъвкавостта, подкрепата за рискови начинания и допускане на възможността за неуспех, допускането на индивидуални грантове (недопустими в по-голямата част от участващите градове), както и цялостното позициониране на Фонда като инструмент, насочен към иновациите и бъдещето и променящ статуквото. Тази съвкупност дава възможност на Фонда да постига съществени резултати въпреки относително малкия си бюджет, може би най-важният от които е създаване на общност.
Усилия на града (общината) за пространствено разпределение на инвестициите в културни и художествени проекти - в различни квартали и общности, независимо от бюджетите на програмите. София полага тези усилия на фона на преобладаващата европейска тенденция за концентриране на инвестициите в "художествени квартали" в градовете, като несъмнено така се дава възможност за повече достъп до културно участие.
Ангажимент на града (общината) да промотира и полуляризира художествени проекти и събития (чрез реклами на ракети, интернет сайтове и социални медии, електронни бюлетини, подпомагане на достъпа и отразяването в медиите и др.) - огромна помощ за културните оператори, която не се предлага от участващите европейски градове.
Ангажимент на града (общината) да инвестира в повишаване капацитета на културните оператори чрез Академията за мениджмънт в културата.
• Много вдъхновяващи примери как артистите са източник на иновации: продажбата на билети в консервни кутии от София Филм Фест, с която се стига до нови аудитории; персонажът Музейко, който анимира комуникацията в Музейко; интерактивни и креативни дейности с кирилските букви в Читалнята; новият подход в градските туристически обиколки на Фрий София Тур и много други.
Ангажимент на града (общината) да използва всяка допълнителна възможност (напр. коктейл), за да промотира социални каузи и насърчи социалната интеграция.

Препоръки към София:

• Специфични препоръки към Фонда: да въведе менторство за бенефициентите, голяма част от които са млади организации/артисти с ограничен опит.
• Столична община да учреди постоянен екип с представители на различни дирекции, които да бъдат запознати с подкрепяните проекти и да оказват съдействие за осъществяването им според правомощията на съответната дирекция (пример - община Бирмингам).
Столична община да улесни процеса на реновиране на пространства-общинска собственост за и чрез култура. Възжможен модел би бил community asset transfer от община Бирмингам.
• Столична община да въведе устойчива система за измерване, набиране на данни и оценка на културни проекти и процеси. Съществуват редица добри европейски примери от различни градове.
• Столична община да разшири партньорствата си в национален мащаб например по отношение на разработване и приемане на национална стратегия за развитие на културата, взаимодействие с университетите (необходимостта е видна например от филмовото училище на Ню Бояна) и др.
• Столична община да се подготви за все по-нарастваща интернационализация и глобализация с проекти и процеси за социално включване, езиков достъп, международен маркетинг, без да се пропуска възможност за участие в европейски и международни проекти и като използва пълноценно членството си в значими европейски мрежи.

 Докладът можете на прочетете на: 

http://www.cultureforcitiesandregions.eu/culture/resources/Study-visit-10-Sofia-20-22-April-2016-WSWE-A8RL9X

 

25 представители на европейски градове и региони ще се учат от опита на София в областта на публично – частните партньорства в културата

Учебното посещение (19-22 април 2016) е част от инициативата "Култура за градове и региони", изпълнявана от EUROCITIES, KEA и ERRIN, чрез която Фонда за иновации в културата бе избран за една от 15-те добри европейски практики, в които се провеждат учебни пътувания. Домакин на визитата е Столична община чрез Асоциация за развитие на София.

Целите са:
• да се идентифицират съществуващите добри практики в културата като ключов елемент от стратегиите за градско развитие;
• да се промотира обмена на знание;
• да се даде гласност на успешните примери на инвестиции в култура;
• да се планират политики и пътища за тяхното осъществяване.

Представители на над 15 европейски градове и региони ще се запознаят с опита на София и ще преценяват кои от практиките могат да бъдат приложени в техните градове. Основните теми на работните срещи са:

• Публично-частен фонд за иновации в културата;
• ПЧП в публичното финансиране за изкуство и култура;
• ПЧП в повишаване капацитета на културни оператори;
• ПЧП в реновиране на пространства за изкуство и култура;
• Частни и държавни инвестиции в култура и градска подкрепа за тях.

 

Програмата можете да видите ТУК.

Представителите на градовете и регионите, избрали София за учебно посещение можете да видите ТУК.

Дизайн мислене за решаване на градски предизвикателства

Днес заедно с общински съветници от Столичния общински съвет и колеги от дирекциите по здравеопазване, култура и образование, по метода на дизайн мисленето идентифицирахме софийски предизвикателства в сферите на културно-историческото наследство, образованието и здравеопазването.

Експертите от Innovation Starter ни преведоха през процеса на идентифициране на предизвикателства, измисляне на идеи, тестване.

Протопитирането ще оставим на младите хора, които ще поканим да участват в Столичен хакатон за иновации.

Столична община чрез Асоциация за развитие на София и Фонда за иновации и в партньорство с Innovation Starter и Академията за иновации ще организираме на 9 и 10 юни Столичен хакатон за иновации.

Иновативното решаване на конкретни градски проблеми чрез организиране на състезания е част от проекта на Фонда за иновации "Развитие на дарителството в местната общност", подкрепен от Фондация "Работилница за граждански инициативи".

 

 

Започна новата учебна година на Академия за мениджмънт в културата

  Изключително разнообразен е профилът на участниците в Академията за мениджмънт в културата 2016 – 2017, която започна днес, 4 април.

Те са от преводачи до продуценти на акапелен ансамбъл, от критици до куратори на съвременно изкуство, от специалисти в работа с културни малцинства до експерти човешки ресурси и финанси на културни организации.

Всички те са обединени от общото си разбиране, че сферата на изкуството и културата трябва да се управляват професионално и да носят приходи.

Тази година се разшири и географският обхват на Академията, освен от София и Пловдив, участват и мениджъри от Стара Загора, Дупница, Велико Търново и Белград.

Академия за менджмънт в културата е програма за следдипломна квалификация на Гьоте-Институт и Столична община чрез Асоциация за развитие на София, в сътрудничество със Софийския университет и с културните институти на Австрия, Великобритания, Испания, Полша и Чехия.

Програмата цели да обогати знанието и уменията на мениджърите в културата от общински и независими културни институции и организации. Тя включва 23 участници от общински културни институции в София, от независими културни организации (НПО) от цялата страна и от културния сектор на Сърбия.

Академията за мениджмънт в културата се провежда за трета поредна учебна година.

Страница 32 от 34

Нагоре