AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

“Зелена София” е победител в конкурса “Най-зелените компании в България”


На 11.05.2018 г., проект “Зелена София” на Столична община осъществяван чрез Асоциация за развитие на София, беше отличен като победител в категорията “Обществени организации, общини и държавни структури”, в осмото годишно издание на конкурсa “Най-зелените компании в България”, организиран от b2b Media.Сайтът http://www.waste.sofia.bg/ има за цел информиране на гражданите за безопасното и правилно изхвърляне на битовите отпадъци чрез ясен дизайн и разбираем език. Основната инициатива, която наградата отличава е платформата NO WASTE. Проектът е осъществен с подкрепата на Lidl Bulgaria и CSR Bulgaria, Център за научни изследвания и проектиране - УАСГ, дирекция "Управление на отпадъците" и Столичен инспекторат.

Карти на потреблението на твърди горива oт домакинствата

 

 

 

Карта на сградите с източник на отопление с нафта, въглища или дърва, на територията на Столична община. Автор: Център за научни изследния и проектиране - УАСГ. Източник на данни: НСИ, преброяване 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта на емисиите фини прахови частици (ФПЧ) с източник на отопление нафта, въглища или дърва за 1 година, на територията на Столична община. Автор: "УАСГ-ЦНИП" ЕООД. Източници на информация: НСИ, 2011; Copernicus Data Access, UrbanAtlas, 2015: "ГИС-София" ЕООД", "Инвентаризация на емисиите на парникови газове на Столична община за 2015г.", Denkstatt България; "EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта на емисиите на азотни окисиди (NOx) на домакинства с източник на отопление нафта, въглища или дърва за 1 година, на територията на Столична община. Автор: "УАСГ-ЦНИП" ЕООД. Източници на информация: НСИ, 2011; Copernicus Data Access, UrbanAtlas, 2015: "ГИС-София" ЕООД", "Инвентаризация на емисиите на парникови газове на Столична община за 2015г.", Denkstatt България; "EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2016

Страница 2 от 2

Нагоре